Skip to main content

Comórtais Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Seirbhís Gineárálta - san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh

Tá Óglaigh na hÉireann anois ag glacadh le hiarratais do Sheirbhís Ghinearálta san Arm agus sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Táimid ag maireachtáil i ndomhan ilchineálach; teastaíonn fir agus mná ó gach cúlra ó Óglaigh na hÉireann a bhfuil tuiscint láidir acu ar dhualgas, a bhaineann sult as oibriú mar chuid d'fhoireann, agus atá ag iarraidh tabhairt faoi ghairm bheatha atá dúshlánach ach tairbheach.

Ní mór d’iarratasóirí ar an arm a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 25 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí ar an tSeirbhís Chabhlaigh a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 27 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratas ar Earcaíocht Seirbhíse Ginearálta a bheith ar an eolas gurb iad seo a leanas na ceantair freagrachta dá mbeidh iarratasóirí ag déanamh iarratas ina leith:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, An Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Más féidir, éascófar é go dtabharfaidh iarratasóirí faoi thástálacha aclaíochta agus agallamh ag an ionad is gaire dóibh.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san Airm

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san tSeirbhís Chablaigh

Déan d'Iarratas Anois >>


Teicneoir Rada-Rabhcháin le Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann

Tá deiseanna fostaíochta ann faoi láthair do Theicneoirí Rada-Rabhcháin laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Mar Theicneoir Rada-Rabhcháin (RRT) laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, cuirfear oiliúint ort go bunúsach chun an t-árthach a bhainistiú, a choinneáil agus an fhoireann loinge a shocrú chomh maith lena coinneáil i mbun feidhme. Cuirfear oiliúint ar Theicneoir Rada-Rabhcháin Ceannais (L/RRT) le dul i mbun ról agus freagrachtaí Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe (NCO) agus theicneoir ar muir, áit ina mbeidh iarrthóirí áirithe freagrach as an trealamh Loingseoireachta agus Cumarsáide ar fad ar bord a Shuiteáil, a Oibriú, a Chothabháil agus a Dheisiú. Ar an gcaoi sin, beidh tú i do NCO RRT laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Má tá tú ag tóraíocht slí bheatha spreagúil, dúshlánach agus tairbheach, agus má shásaíonn tú na riachtanais agus má thaitníonn leat a bheith mar chuid d'fhoireann, cliceáil ar an nasc thíos agus cuir tús le d'iarratas.

Íoscháilíochtaí Oideachais

Ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith bainte amach ag iarrthóir atá cáilithe le liostáil ina Theicneoir Rada-Rabhcháin:

 • Baitsiléir Innealtóireachta san Innealtóireacht Leictreonach ag Leibhéal 7 HETAC
 • Baitsiléir Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Leictreonach Mara ag Leibhéal 7 HETAC
 • Baitsiléir Innealtóireachta Gnáthchéim san Innealtóireacht Leictreonach - Córais Cumarsáide Mhíleata (Ceatharlach)
 • A chomhionann náisiúnta d'aon cheann de na nithe thuas (beidh seo faoi réir athbhreithniú agus ceadú na Seirbhíse Cabhlaigh).

Léígh na NS-Teicneoir Rada-Rabhcháin-T&C (Béarla) >>

Teicneoir Rada-Rabhcháin Déan Iarratas Anois>>


Siúinéir/Saor Cabhail i Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú Siúinéirí agus Saor Adhmaid faoi láthair don ról Saor Cabhail Ceannais (HA) laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Mar Shaor Cabhail laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, foghlaimeoidh tú le hárthach a bhainistiú, a choinneáil agus an fhoireann loinge a shocrú chomh maith lena coinneáil i mbun feidhme. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil d'iarrthóirí a n-éireoidh leo chun go mbeidh siad ábalta dul i mbun róil agus freagrachtaí an tSaor Cabhail ar Muir ar bord árthaí Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Má tá tú ag tóraíocht slí bheatha spreagúil, dúshlánach agus tairbheach, agus má shásaíonn tú na riachtanais agus má thaitníonn leat a bheith mar chuid d'fhoireann, cliceáil ar an nasc thíos agus cuir tús le d'iarratas.

Íoscháilíochtaí Oideachais

Ní mór d'iarrthóirí na híoscháilíochtaí oideachais a bheith bainte amach ar dhul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith bainte amach ag iarrthóir atá cáilithe le liostáil ina Shaor Cabhail (HA):

 • Baitsiléir Eolaíochta i dTeicneolaíocht Ceardaíochta (adhmad) le gnó HETAC Leibhéal 7
 • Teastas Náisiúnta Ceardaíochta i Siúinéireacht agus Saor Adhmaid
 • Teastas Náisiúnta Ceardaíochta i gCaibinéadacht/Déantús agus Bailchríoch Adhmaid
 • Teastas Náisiúnta Ceardaíochta i Saor Loinge
 • A chomhionann náisiúnta d'aon cheann de na nithe thuas.

Léigh Téarmaí agus Coinníollacha 2020 i ndáil le Saor Cabhail sa tSeirbhís Chabhlaigh 2020>>

Iarratas Díreach ar Shaor Cabhail Déan Iarratas Anois >>


Meicneoir Leictreach i Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann

Tá deiseanna fostaíochta ann faoi láthair do leictreoirí láncháilithe laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Mar Mheicneoir Leictreach laistigh de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, foghlaimeoidh tú le hárthach a bhainistiú, a choinneáil agus an fhoireann loinge a shocrú chomh maith lena coinneáil i mbun feidhme. Cuirfear oiliúint ar Mheicneoir Leictreach Ceannais (L/EA) le dul i mbun na ról agus na bhfreagrachtaí a bhíonn ar L/EA ar muir agus ar tír, agus beidh na hiarrthóirí a roghnófar freagrach d'Oifigeach Innealtóireachta Muirí an árthaigh chun an trealamh leictreach/leictreonach ar fad atá ar bord a shuiteáil, a oibriú, a chothabháil agus a dheisiú. Ar an gcaoi seo, beidh tú i d'Oifigeach Neamhchoimisiúnaithe (NCO) i gceannas ar do rannóg féin. Má tá tú ag tóraíocht slí bheatha spreagúil, dúshlánach agus tairbheach, agus má shásaíonn tú na riachtanais agus má thaitníonn leat a bheith mar chuid d'fhoireann, cliceáil ar an nasc thíos agus cuir tús le d'iarratas.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith 18 mbliana déag d’aois agus faoi bhun 27 mbliana d’aois an dáta a ndéantar an t-iarratas.

Íoscháilíochtaí Oideachais

Ní mór d'iarrthóirí na híoscháilíochtaí oideachais a bheith bainte amach ar dhul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith bainte amach ag iarrthóir atá cáilithe le liostáil ina Mheicneoir Leictreach (EA):

 • Céim HETAC Leibhéal 7 san Innealtóireacht Leictreach (nó a chomhionann).
 • Céim HETAC Leibhéal 7 san Innealtóireacht Leictreonach (nó a chomhionann)
 • Céim HETAC Leibhéal 7 san Fhisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht (nó a chomhionann)
 • Céim HETAC Leibhéal 7 sa Teicneolaíocht Leictreonach Mhuirí
 • FAS/SSOLAS QQI Leibhéal 6 Ard-Teastas i gCeardaíocht - Leictreach
 • FAS/SSOLAS QQI Leibhéal 6 Ard-Teastas i gCeardaíocht - Ionstraimíocht Leictreonach
 • FAS/SSOLAS QQI Leibhéal 6 Ard-Teastas i gCeardaíocht - Ionstraimíocht.
 • A chomhionann náisiúnta d'aon cheann de na nithe thuas.

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha (Béarla) maidir le Meicneoirí Leictreacha sa tSeirbhís Chabhlaigh >>

Iarratas Díreach ar Mheicneoir Leictreach leis an tSeirbhís Chabhlaigh Bí Linn >>


Printíseach Teicneora Aerárthaigh san Aerchór

Daoine spreagtha atá uainn, ar maith leo a bheith ag obair mar chuid d'fhoireann. Beidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid d'fhoireann chothabhála an Aerchóir, agus cuirfidh siad tacaíocht theicniúil ar fáil don fhlít.

Tá an oiliúint seo ag cloí le Gradaim Oideachais Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus bainfidh céimithe an chláir seo Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata amach. Gheobhaidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo, nuair a bheidh an cháilíocht bainte amach acu, creidiúnú Solas agus ceadúnas i gcatagóir B Páirt 66 EASA amach chomh maith.

Beidh na h-iarrthóirí a n-éireoidh leo ar an gcéad dream a mbeidh fáil acu ar ár gcóiríocht brú nua-athchóirithe.

Ní mór d’iarratasóirí a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad agus faoi 23 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

31ú Máirt 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais don chomórtas seo.

Léigh tuilleadh eolas faoi Teicneora Aerárthaigh san Aerchór >>

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha >>

Déan do Iarratas Anois >>


Teicneoirí Meicneora Seomra Innill Iontrála Dírí (Muirí/Meicniúil)

Era Image for 2019

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh an chomhpháirt mhuirí d'Óglaigh na hÉireann, a bhfuil a bunáit tacaíochta agus a ceanncheathrú lonnaithe sa Bhunáit Chabhlaigh, Inis Sionnach, Co. Chorcaí.

Faoi láthair táimid ag glacadh le hiarratais do phoist mar Theicneoirí Meicneora Seomra Innill (Muirí/Meicniúil) a bheidh, i ndiaidh traenáil iomlán míleata agus sa láthair oibre a chur i gcrích, ina gcuid lárnach den fhoireann chothabhála a chuireann tacaíocht theicniúil ar fáil ar bord loingis naoi long.

Toisc gur sócmhainn thábhachtach iad na fir agus mná a thugann seirbhís, tá an tSeirbhís Chabhlaigh díograiseach faoi ghairm shuimiúil, thairbheach agus dhúshlánach a chur ar fáil duit. Ní mór d’iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi bhun 27 mbliana d’aois amhail an 09/08/2019.

Ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith bainte amach ag iarrthóir atá cáilithe le liostáil ina Mheicneoir Seomra Innill;

 • Céim HETAC Leibhéal 7  san Innealtóireacht Mhuirí
 • Céim HETAC Leibhéal 7  san Innealtóireacht Mheicniúil

Ceird Chaighdeánbhunaithe in Uathoibriú Meicniúil & Feistiú Cothabhála FAS/Solas

 • Ceird Chaighdeánbhunaithe mar Fheisteoir Díosail FAS/Solas
 • Ceird Chaighdeánbhunaithe mar Mhótarmheicneoir FAS/Solas
 • Deimhniú Inniúlachta mar Oifigeach Innealtóireachta an Fhaire (EOOW) ón Roinn Mara agus Acmhainní Nádúrtha.
 • A chomhionann náisiúnta d'aon cheann de na nithe thuas

Íoslódáil na Téarmaí agus Coinníollacha (PDF) >>

Is é an dáta deiridh don chomórtas seo ná 2ú Meán Fómhair 2019

Déan do iarratas anois >>


Cócaire (Iontráil dhíreach) in san tSeirbhís Chabhlaigh

Tá an tSeirbhís Chabhlaigh ag iarraidh earcú príomhchócairí cáilithe go hoiriúnach a bheith mar chuid dár bhfoireann atá patróil agus a chosnaíonn ár n-uiscí teorann.

Má mbainfidh tú taitneamh as a bheith mar chuid d'fhoireann agus ba mhaith leat slí bheatha le cliceáil difríocht ar an nasc thíos agus tús le do iarratas.

Léigh na Téarmaí agus na Coinníollacha

Téigh Isteach Anois >>


Oifigeach Leighis Óglaigh na hÉireann

Tá Cór Liachta Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais faoi láthair ó dhochtúirí leighis atá cáilithe go cuí le bheith ina nOifigeach Leighis in Óglaigh na hÉireann.

Is Oifigeach speisialtóra é an tOifigeach Leighis a chleachtann leigheas laistigh d'Óglaigh na hÉireann sa bhaile agus thar lear. Dírítear sa chleachtas leighis ar chosaint agus oideachas sláinte, ar chúram príomhúil agus ar an timpeallacht leighis. Bíonn dúshláin fisiceacha agus intinne an-dáiríre ag baint leis an obair. Chomh maith le do chuid oibre i gcúrsaí leighis, mar Oifigeach beifear ag súil go ndéanfaidh tú pearsanra an Chóir Liachta a stiúradh agus a bhainistiú.

Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg daoine a bhfuil na cáilíochtaí leighis iomchuí acu chomh maith leis na tréithe seo a leanas:

 • An cumas nithe a phleanáil, a eagrú agus a chur in ord tosaíochta.
 • A bheith réasúnta aclaí.
 • A bheith soiléir agus beacht agus scileanna éifeachtacha cumarsáide a bheith acu.
 • Daoine eile a spreagadh agus oibriú le foireann.

Léigh Téarmaí agus Coinníollacha 2019 maidir leis an gceapachán seo (As Béarla) >>

Bí Linn Anois >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Samhain 2020 (As Béarla) >>

Déan d'Iarratas Anois>>


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NÍL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais daltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tabhair faoi deara:

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.