Skip to main content

Comórtais Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Folúntais sa Roinn Cosanta

Síciatraí Comhairleach Sibhialtach

Fostaíonn an Roinn Cosanta foireann shibhialtach ag suiteálacha míleata éagsúla chun tacú le hinfreastruchtúr agus trealamh míleata a chothú agus a chothabháil. Tá na gráid a fhostaítear scaipthe thar speictream leathan agus áirítear orthu oibrithe ceirde, seirbhísí, riarachán, gairmithe cúraim sláinte agus gráid speisialtóra eile. Is trí chomórtais oscailte a líontar folúntais do na catagóirí thuas. 

Tugtar sonraí maidir leis na folúntais reatha thíos

Síciatraí Comhairleach Sibhialtach >>

DÁTA DEIRIDH: 3 pm Déardaoin 26/09/2019

An Oifig um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 a dhéanann earcaíocht chuig gach Roinn/Oifig sa Státseirbhís, lena n-áirítear an Roinn seo, a chomhordú go lárnach.

Má tá tú ag smaoineamh faoi ghairm sa Státseirbhís agus dá mba mhian leat tuilleadh eolais a fháil faoi na gráid earcaíochta oscailte atá ann, féadfaidh tú féachaint ar www.publicjobs.ie – láithreán gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Poiblí.

Cuirtear sonraí ar fáil ar an láithreán gréasáin seo maidir le comórtais earcaíochta oscailte atá le teacht agus cuirtear eolas ar fáil faoi ghairmeacha agus próifíleanna grád earcaíochta oscailte.

Nasc chuig an Folúntas - www.defence.ie/vacancies


Teicneoirí Meicneora Seomra Innill Iontrála Dírí (Muirí/Meicniúil)

Era Image for 2019

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh an chomhpháirt mhuirí d'Óglaigh na hÉireann, a bhfuil a bunáit tacaíochta agus a ceanncheathrú lonnaithe sa Bhunáit Chabhlaigh, Inis Sionnach, Co. Chorcaí.

Faoi láthair táimid ag glacadh le hiarratais do phoist mar Theicneoirí Meicneora Seomra Innill (Muirí/Meicniúil) a bheidh, i ndiaidh traenáil iomlán míleata agus sa láthair oibre a chur i gcrích, ina gcuid lárnach den fhoireann chothabhála a chuireann tacaíocht theicniúil ar fáil ar bord loingis naoi long.

Toisc gur sócmhainn thábhachtach iad na fir agus mná a thugann seirbhís, tá an tSeirbhís Chabhlaigh díograiseach faoi ghairm shuimiúil, thairbheach agus dhúshlánach a chur ar fáil duit. Ní mór d’iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi bhun 27 mbliana d’aois amhail an 09/08/2019.

Ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith bainte amach ag iarrthóir atá cáilithe le liostáil ina Mheicneoir Seomra Innill;

  • Céim HETAC Leibhéal 7  san Innealtóireacht Mhuirí
  • Céim HETAC Leibhéal 7  san Innealtóireacht Mheicniúil

Ceird Chaighdeánbhunaithe in Uathoibriú Meicniúil & Feistiú Cothabhála FAS/Solas

  • Ceird Chaighdeánbhunaithe mar Fheisteoir Díosail FAS/Solas
  • Ceird Chaighdeánbhunaithe mar Mhótarmheicneoir FAS/Solas
  • Deimhniú Inniúlachta mar Oifigeach Innealtóireachta an Fhaire (EOOW) ón Roinn Mara agus Acmhainní Nádúrtha.
  • A chomhionann náisiúnta d'aon cheann de na nithe thuas

Íoslódáil na Téarmaí agus Coinníollacha (PDF) >>

Is é an dáta deiridh don chomórtas seo ná 2ú Meán Fómhair 2019

Déan do iarratas anois >>


Seirbhís Gineárálta - san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh

Tá Óglaigh na hÉireann anois ag glacadh le hiarratais do Sheirbhís Ghinearálta san Arm agus sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Táimid ag maireachtáil i ndomhan ilchineálach; teastaíonn fir agus mná ó gach cúlra ó Óglaigh na hÉireann a bhfuil tuiscint láidir acu ar dhualgas, a bhaineann sult as oibriú mar chuid d'fhoireann, agus atá ag iarraidh tabhairt faoi ghairm bheatha atá dúshlánach ach tairbheach.

Ní mór d’iarratasóirí ar an arm a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 25 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí ar an tSeirbhís Chabhlaigh a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 27 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratas ar Earcaíocht Seirbhíse Ginearálta a bheith ar an eolas gurb iad seo a leanas na ceantair freagrachta dá mbeidh iarratasóirí ag déanamh iarratas ina leith:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, An Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Más féidir, éascófar é go dtabharfaidh iarratasóirí faoi thástálacha aclaíochta agus agallamh ag an ionad is gaire dóibh.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san Airm

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san tSeirbhís Chablaigh

Déan d'Iarratas Anois >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Bealtine 2018 >>

Déan d'Iarratas Anois>>


Na hÓglaigh Chúltaca

RDF Recruitment

Tá na hÓglaigh Chúltaca ag glacadh anois le hiarratais san Airm agus na Seirbhíse Cabhlaigh. Beimid ag súil le fir agus mná ó gach cúlra a taitneamh a bhaint as obair mar bhall d'fhoireann. Ní mór d'iarratasóirí a bheith ar a laghad 18 mbliana d'aois agus faoi 36 mbliana d'aois ar dháta a liostála (Ní féidir linn glacadh le hiarratais ó dhaoine faoi 18 mbliana d'aois).

Is é an dáta deiridh d'iarratais meán oíche ar an 20ú Deireadh Fómhair 2019

Tosaigh d'Iarratas>>


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NÍL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais daltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tabhair faoi deara:

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.