Skip to main content

Scéim Foilseacháin an SF

Éilítear le hAcht 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise ar chomhlachtaí SF a oiread faisnéise poiblí agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn gnáthaimh, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na freagrachta, faoi mar a leagtar amach in Alt 8(5) agus 11(3) den Acht.

Ceadaítear leis seo taifid phoiblí a fhoilsiú nó a chur ar fáil fad is nach ionann foilsiú nó rochtain dá leithéid agus an dlí a shárú.

Tá ceangal ar chomhlachtaí SF faisnéise a chur ar fáil mar chuid dá gcuid gnáthimeachtaí gnó de réir na scéime seo.

Féach thíos Scéim Foilseacháin SF Óglaigh na hÉireann. Tá nasc chuig leathanaigh agus catagóirí, áit a bhfuil faisnéis ábhartha ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann.

Mura bhfuil an fhaisnéis atá uait le fáil anseo, féadfaidh tú cuardach a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo, nó teagmháil a dhéanamh le ceann d'oifigí faisnéise Óglaigh na hÉireann.

Is féidir sonraí teagmhála de réir Briogáide agus Bunú a fháil ag an nasc dar teideal 'Liosta Teagmhála Óglaigh na hÉireann'.

Eagrúchán Óglaigh na hÉireann
An tArmAn tSerbhís ChabhalaighAn tAerchór
Ráiteas Misin Óglaigh na hÉireann

Rialú agus Bainistíocht
Socruithe Rialaithe/BainistíochtaRáitis Straitéise Óglaigh na hÉireann

Tuarascálacha Bliantúla Óglaigh na hÉireann
An Roinn Cosanta agus Tuarascálacha Bliantúla Óglaigh na hÉireann

Struchtúr Pá Óglaigh na hÉireann
Rataí Pá Óglaigh na hÉireann

Sonraí Áite agus Teagmhála
Liosta Teagmhála Óglaigh na hÉireann

Próiseas Cinnteoireachta maidir le Mórthionscaimh Bheartais

Páipéar Bán
Páipéar Bán Óglaigh na hÉireann

Faisnéise Airgeadais agus Soláthair

Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2009, éilíonn Cinneadh Rialtais Uimh S29296 an 19 Bealtaine 2009 Roinn Rialtais chun íocaíochtaí le soláthraithe earraí agus seirbhísí a dhéanamh laistigh de 15 lá ón dáta a fhaightear sonrasc bailí. Tá bearta curtha ag an Roinn Cosanta i bhfeidhm chun freastal ar an tiomantas agus beidh tuairiscí ráithiúla ar íocaíochtaí le soláthraithe. Tá tuarascálacha do na ráithí fáil thíos faoi.

Tuarascálacha Airgeadais
Eolas íocaíochta pras
Cuntais Leithreasa

Ceannaigh d'Óglaigh na hÉireann déanann an dá Brainse na gConarthaí (An Roinn Cosanta) agus aonaid éagsúla laistigh d'Óglaigh na hÉireann. Tá Brainse na gConarthaí lonnaithe sa Roinn Cosanta, Bothair an Stáisiúin, Droichead Nua, Co. Chill Dara.

Sonraí teagmhála na n-aonad míleata éagsúla leagtha amach in aon iarratas fógraí tairisceana mar atá foilsithe ar www.etenders.gov.ie.

Eolas Breise maidir le Soláthar
Brainse Conarthaí an Roinn Cosanta