Skip to main content

Cad é Treanáil Oifigeach Líne an Airm (Dalta)

CAD É OIFIGEACH ARM DALTA

Cad is Dalta Oifigeach Airm?

Liostálann Dalta Airm le haghaidh Daltais d’fhonn teacht chun bheith ina Oifigeach/hOifigeach sna hÓglaigh. Tar éis dó/di an Cúrsa Traenála Dalta a chríochnú go rathúil sa Choláiste Míleata, déantar Dalta Airm a choimisiúnú isteach i gCéimeanna Oifigigh an Airm mar Dhara Leifteanant nó mar Leifteanant.  

Na Daoine atá Uainn

Is ceannairí, daoine a dhéanann cinntí agus bainisteoirí in Óglaigh na hÉireann iad na hOifigigh. Tugann Oifigeach Líne treoir, stiúir agus spreagadh dár dtrúpaí líne tosaigh. Tá fíordhúshláin intinne agus fhisiciúla i gceist leis an ról seo agus bítear ag súil go mbeidh Oifigigh amuigh chun tosaigh ag treorú na dtrúpaí i ngach cás. Bíonn Daltaí Oifigigh nó Oifigigh faoi oiliúint i mbun traenála ar feadh 15 mhí sa Choláiste Míleata. Cuirtear traenáil orthu i ndáil leis na bunscileanna agus scileanna praiticiúla ar fad a chaithfidh a bheith ag saighdiúir agus i leith na réimsí míleata ar fad a ndéantar staidéar orthu sula bhfaigheann siad ceapachán oibríochta sna Buan-Óglaigh. Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg daoine a bhfuil sé ar a gcumas:

  • Obair a phleanáil, a chur in ord tosaíochta agus a eagrú
  • Fadhbanna a anailísiú chun teacht ar na réitigh chuí
  • A bheith soiléir agus beacht agus le scileanna éifeachtacha cumarsáide acu
  • Daoine eile a spreagadh agus oibriú le foireann

An bhfuil tusa in ann é sin uile a dhéanamh agus tú ag obair i dtimpeallacht a bhfuil go leor brú ag baint léi ó thaobh intinne de agus go fisiciúil. Coimisiúnaítear daltaí, nuair a bhíonn a gcuid traenála Oifigeach curtha díobh acu, i gCór Seirbhísí - Saighdiúirí Coise, Airtléire, Marcra, Iompar nó Córais Eolais Cumarsáide.

Beidh deiseanna ó thaobh forbartha, fáis, éagsúlachta agus freagrachta ar fáil ag Oifigeach óg.

Teorainneacha Aoise

A bheith 18 bliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 26 mbliana d'aois ar an dáta a luaitear san fhógra don chomórtas reatha.

Ionduchtú

Reáchtáiltear Comórtas do Dhaltaí Oifigeach ar bhonn bliantúil agus is sin an t-aon bhealach amháin gur féidir le hiarrthóirí ionchasacha a dhul isteach in Óglaigh na hÉireann le bheith mar Oifigeach Líne. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil síciméadrach agus aclaíochta, faoi agallamh agus faoi scrúdú liachta.Beidh ar iarrthóirí a fhaigheann cuireadh chun agallaimh a bheith ag teastáil a chomhlánú agus a shíniú Foirm Iarratais ar Sheiceáil an Gharda Síochána, de bhun Alt 8 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 a bheidh, a údarú don Gharda Síochána ráiteas go bhfuil a chur ar fáil do na Fórsaí Cosanta oiread, aon chiontuithe taifeadta i gcoinne iarrthóra, nó ráiteas de chiontuithe, de réir mar a bheidh.

Traenáil

Is é an cuspóir atá le traenáil an dalta ná scileanna ceannaireachta agus carachtair a fhorbairt agus mothúchán dualgais agus freagrachta a chothú sa Dalta. Le buntáiste a bhaint as an traenáil sin, a reáchtáiltear i dtimpeallacht ina bhfuil diansmacht, ní mór don dalta a bheith géarchúiseach agus aclaí. Le linn an 15 mí traenála faigheann an Dalta Airm máistreacht ar scileanna míleata bunúsacha ar nós aimsitheoireacht raidhfil, chomh maith le forbairt a dhéanamh ar na scileanna ceannaireachta atá riachtanach d’Oifigeach Airm. Ar choimisiúnú glacann an tOifigeach nua le post ceannaireachta i gCór de chuid an Airm.

Oideachas Tríú Leibhéal

D’fhéadfaí cúrsa staidéir a shannadh do phearsanra an Airm, a ionduchtaíodh mar Dhalta Oifigeach agus ar éirigh leo a gcuid traenála mar Dhalta Oifigeach a chríochnú go rathúil agus nach bhfuil Céim Onóracha Baitsiléara (Leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) nó a chomhionann bainte amach acu, as a leanfadh céim le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh nó cúrsa staidéir as a leanfadh céim i gcoláiste oideachais tríú leibhéil éigin eile.

Dul Chun Cinn Gairme

Is é an coimisiúnú  an chéad chéim i ngairm Oifigeach Airm. A luaithe a bhítear sannta do Chór an Airm tabharfaidh an tOifigeach Óg faoi líon cúrsaí le bheith ina oifigeach cáilithe iomlán den chór sin. Ní mór don Oifigeach Óg a dhul i dtaithí ar na freagrachtaí nua a bhaineann le bheith i gceannas agus bheith ag traenáil trúpaí

Faigheann na daltaí tuarastal ó lá a liostálann siad. Nuair a fhaigheann siad coimisiúnú agus ag brath cibé an bhfaigheann siad coimisiúnú mar 1úLt nó 2/Lt athraíonn an scála pá ón scála pá a bhí á fháil acu mar dhalta.