Skip to main content

Cad is Teicneoir Aerárthach faoi Oiliúint

Cé a Theastaíonn Uainn

Déanann teicneoirí cothabháil agus seirbhísiú ar aerárthaí san Aerchór, ar a gcuid inneall, córas, trealamh agus a gcuid arm. Tá daoine óga, díograiseacha le bua na teicneolaíochta á lorg ag Óglaigh na hÉireann, daoine atá ag cuardach deis ní hamháin gairm nua a fhoghlaim ach deis an ghairm sin a úsáid i ndálaí dúshlánacha. Faigheann Teicneoirí faoi Oiliúint a gcuid oiliúna acadúla sa Scoil Traenála Teicniúla ag Aeradróm Mhic Easmuinn, áit a bhfuil an tAerchór lonnaithe.
Teicneoirí Aerárthaigh san Aerchór

Is clár lán-aimseartha é an Clár Oiliúna Teicniúla a mhaireann trí bliana go leith.

Tá Scoil Traenála Teicniúla an Aerchóir faofa ag EASA (an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta) agus tá sé faofa ag DIT (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath) chun céim Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata a bhaint amach. Tabharfar teagasc do theicneoirí faoi oiliúint i ngach disciplín a bhaineann le cothabháil aerárthaigh, lena n-áirítear aerárthaí sciatháin dhobhogtha agus rótarárthaí, córas tiomána agus eitleonaic.

Beidh modúil an EASA (Teoiric agus Ceardlanna Praiticiúla) agus na scrúduithe a bhaineann leo comhlánaithe go hiomlán sula rachaidh an teicneoir faoi oiliúint ar aghaidh chuig Céim Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata.

Beidh an clár comhdhéanta de;

 • Léachtaí
 • Ceachtanna praiticiúla
 • Turgnaimh saotharlainne
 • Socrúchán oibre
 • Tráchtas
 • Riarachán cúrsa
 • Scrúduithe/trialacha

Seo a leanas na hábhair a bheidh i gceist;

 • Matamaitic don Teicneolaíocht
 • Fisic don Teicneolaíocht
 • Buneolas Leictreach
 • Buneolas Leictreonach
 • Bunábhair agus Crua-earraí
 • Teicnící Digiteacha
 • Aeradinimic
 • Cleachtaí Cothabhála
 • Fachtóirí Daonna
 • Reachtaíocht Eitlíochta
 • Tiomáint/Inneall Gástuirbín
 • Córais & Struchtúir Aeradinimice – Sciatháin dhobhogtha/rótarárthaí
 • Córais & Struchtúir Aeradinimice – Sciatháin dhobhogtha
 • Córais & Struchtúir Eitleonaice Aearadinimice Aerárthaí
 • LiáinTaithí
 • Phraiticiúil ar bord Aerárthaigh
 • Tráchtas
 • Córais Aerárthaí Míleata
 • Reachtaíocht eitlíochta - Míleata
 • AMMS

Srianta Aoise

Ní mór do gach d’iarrthóirí a bheith 18 mbliana déag d’aois agus faoi bhun 23 mbliana d’aois ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Cáilíochtaí

Ní mór d'iarrthóirí na híoscháilíochtaí oideachais a bheith bainte amach ar dhul isteach san Aerchór.

Ní mór d'iarrthóir gráid faoi leith a bheith bainte amach aige san Ardteistiméireacht/Coibhéis Náisiúnta ar dhul isteach san Aerchór (seachas an t-am a ndéantar iarratas). Pas i gcúig ábhar ag an mbunleibhéal, lena n-áirítear Matamaitic agus Béarla agus ábhar amháin teicniúil nó cáilíochtaí coibhéise náisiúnta an íos-riachtanas caighdeánach iontrála.

Ní cháilíonn Bonnleibhéal ná an Ardteistiméireacht Fheidhmeach don chomórtas seo.

Ní mór d'iarrthóir a n-éireoidh leis pointí CAO a bheith aige atá coibhéiseach le ceanglais DT 011, arb é an clár sibhialach é atá á thairiscint ag an Institiúid Acadúil creidiúnaithe - DIT. Sa bhliain 2014 theastaigh 340 pointe CAO.

Ionduchtú

Glactar le Printísigh/Teicneoirí faoi Oiliúint in Óglaigh na hÉireann de réir mar a bhíonn gá leo. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas ach amháin nuair atá sé fógartha sna nuachtáin náisiúnta agus ar ár láithreán gréasáin. Dúshlán a bheidh sa Phróiseas Induchtaithe ach is amhlaidh an ghairm féin

Traenáil

Maireann an Clár Teicneoirí Aerárthaí faoi Oiliúint ceithre bliana go leith (4.5). Caitear na chéad seacht (7) mí faoi oiliúint mhíleata, ag foghlaim ceird bhunúsach na saighdiúireachta. Ina dhiaidh sin beidh an clár oiliúna teicniúla, lena n-áirítear an EASA agus na cláir chéime, á reáchtáil sa Scoil Traenála Teicniúla.

Céim an Phrintísigh a bhíonn ag Teicneoirí Aerárthaí faoi oiliúint agus íoctar iad ón lá a théann siad isteach in Óglaigh na hÉireann.