Skip to main content

Cad is earcaígh in san tSeirbhíse Chabalaigh

Cad is earcaígh in san tSeirbhíse Cabhlaigh?

Liostálann Earcach Seirbhíse Cabhlaigh le haghaidh Seirbhís Ghinearálta i gCéimnigh Eile Óglaigh na hÉireann. Tar éis dó/di an cúrsa tosaigh Traenála Earcaigh a chur i gcrích go rathúil cáilíonn an t-earcach mar Ghnáthmhairnéalach agus, ina dhiaidh sin, rachaidh sé/sí ar aghaidh chuig an gCúrsa Traenála Brainse sula gcáilíonn sé/sí mar mhairnéalach inniúil sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Na daoine atá uainn

Téann Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh ar aghaidh le bheith mar chrann taca Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Maireann oiliúint na n-earcach 18 seachtain agus leagtar amach í chun duine a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/aici air/uirthi féin agus atá spreagtha, trí bhunscileanna míleata agus cabhlaigh a úsáid chun iad a ullmhú do thuilleadh traenála sa tSeirbhís. Cothaítear éiteas na Seirbhíse Cabhlaigh sna hearcaigh, chomh maith leis na luachanna seo; Misneach, Meas, Ionracas agus Dílseacht. Ar an oiliúint a Earcú a chur i gcrích go rathúil acu, téann na hEarcaigh ar aghaidh chuig an gcéim traenála de Ghnáthrátáil (céim chomhionann le saighdiúir 2 Réalta san Airm). Tá ceithre Bhrainse sa tSeirbhís Chabhlaigh, eadhon Mairnéalaigh, Cumarsáid, Meicneoirí agus Soláthairtí. Cuireann an Gnáthráta tús le traenáil ina rogha Brainse chun na sain-scileanna a bheidh de dhíth air/uirthi chun a ról ar muir agus ar tír a chomhlánú a fháil. I ndiaidh na sain-traenála tosaigh sin (suas le 12 seachtain), rachaidh an Gnáthráta ar muir le dul i mbun ceapacháin ar bord ceann dár longa ar feadh seal dhá bhliain. Bíonn éagsúlacht mhór i gceist leis an saol ar muir. Is comhalta luachmhar de chriú na loinge é nó í an Gnáthráta, beag beann ar an mBrainse lena mbaineann sé nó sí. Chomh maith le dualgais an Bhrainse, beidh air nó uirthi dualgais eile a chur i gcrích, mar shampla cothabháil ghinearálta, obair bháid, Rialú Damáiste/Comhrac Dóiteáin. Féadfaidh sé nó sí a bheith ina c(h)omhalta d'fhoireann Bordála Cabhlaigh le linn Oibríochtaí Díchumasaithe Drugaí. Má tá suim agat do shaol a chaitheamh ar muir, mar chuid d’fhoireann dinimiciúil, ghairmiúil agus thar a bheith díograiseach, bí linn sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Cáilíochtaí

Níl aon cháilíochtaí foirmiúla oideachais ag teastáil chun dul isteach in Óglaigh Cosanta mar earcach. Ni mór duit a shásamh an Bord Agallaimh agus an tOifigeach Earcaíochta a bhfuil tú caighdeán leordhóthanach oideachais do sheirbhís in Oglaigh na hÉireann.

Teorainneacha Aoise

Ní mór d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana d'aois agus faoi bhun 27 mbliana d'aois ar an dáta a meastar gurb é an dáta deiridh d'iarratais.

Ionduchtú

Reáchtáiltear comórtais earcaíochta sa tSeirbhís Chabhlaigh nuair is gá. Is é seo an t-aon bhealach chun dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh le bheith i do Ghnáthmhairnéalach. Cuirtear iarratasóirí faoi thástáil aclaíochta, agallamh agus faoi scrúdú liachta. Cinnteoidh an Próiseas Ionduchtaithe an bhfuil an acmhainneacht ionat chun bheith i do Ghnáthmhairnéalach sa tSeirbhís Chabhlaigh nó nach bhfuil.

Traenáil

Tá Siollabas Traenála na n-Earcach deartha chun Gnathmhairnéalach a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/uirthi air/uirthi féin, atá spreagtha, agus a bhfuil bunscileanna míleata aige/uirthi. Is mar a chéile traenáil na nEarcach Cabhlaigh agus buntraenáil mhíleata. Maireann an traenáil ar feadh 18 seachtain. Leanann cúrsaí traenála le Speisialtóirí Oilte ansin. Ar chríochnú a gcuid traenála go rathúil dóibh sanntar earcaigh chuig Brainse agus chuig soitheach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Íoslódáil an bhileog eolais seo faoi Ionduchtú agus Traenáil >>

Dul Chun Cinn Gairme

Spreagtar Gnáthmhairnéalaigh nua-cháilithe chun iad féin a chur chun cinn le haghaidh cúrsaí breise sa tSeirbhís Chabhlaigh. Tharlódh go dtabharfadh na cúrsaí sin an deis dóibh sainchumais a bhaint amach i réimsí áirithe den Chabhlach agus an dul chun cinn i dtreo dul chun cinn gairme.