Skip to main content

Cad é Oifigeach Seirbhíse Chabalaigh (Dalta)

CAD É OIFIGEACH SEIRBHÍSE CABHLAIGH (DALTA)

Cad é Oifigeach Seirbhíse Cabhlaigh (Dalta)

Liostálann Dalta Cabhlaigh le haghaidh Daltais d’fhonn teacht chun bheith ina Oifigeach/hOifigeach sna hÓglaigh. Tar éis dó/di an Cúrsa Traenála Dalta a chríochnú go rathúil sa Choláiste Seirbhíse Cabhlaigh, déantar Dalta Cabhlaigh a choimisiúnú isteach i gCéimeanna Oifigigh na Seirbhíse Cabhlaigh mar Dhara Leifteanant nó mar Leifteanant.

An Té atá Uainn

Is iad na hOifigigh bainisteoirí, cinnteoirí agus ceannairí Óglaigh na Éireann. Déanann Oifigeach sa tSeirbhís Chabhlaigh speisialtacht sa Bhrainse Oibríochtaí nó sa Bhrainse Innealtóireachta. Gabhann dúshláin coirp agus intinne an-dáiríre leis an ról agus bítear ag súil go mbeidh Oifigigh chun cinn le ceannas a ghlacadh i gcónaí. Déanann Dalta sa tSeirbíhs Chabhlaigh cúrsa traenála a mhaireann ar feadh dhá bhliain nó mar sin agus a bhíonn roinnte i gcéimeanna éagsúla. Traenáil mhíleata sa Bhunáit Chabhlaigh in Inis Sionnach, Corcaigh, a bheidh ar siúl sa chéad bhliain. Beidh an dara bliain den daltas de réir an chúrsa atá leagtha síos ag Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann do na daltaí. Ag deireadh na dara bliana agus tar éis scrúduithe agus Téarma ar Muir a bheith críochnaithe, beidh na daltaí cáilithe le haghaidh coimisiún a fháil sa Bhuanfhórsa Cosanta agus beidh siad inniúil ar na dualgais a mbeifear ag súil leo ó Mheirgire sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg daoine a bhfuil:-

  • An cumas iontu le haghaidh pleanála, le haghaidh cinntí a dhéanamh maidir le tosaíocht agus le haghaidh eagrúcháin
  • An cumas iontu le fadhbanna a anailísiú go cúramach, chun réitigh chuí a ghiniúint
  • Scileanna cumarsáide soiléire, coimre, éifeachtacha acu
  • An cumas iontu daoine eile a spreagadh agus oibriú le foireann
  • An bhfuil ar do chumas é seo ar fad a dhéanamh agus tú ag obair i dtimpeallacht atá dúshlánach ó thaobh an choirp agus a bhfuil an-bhrú ag baint leis?

Dalta sa Bhrainse Oibríochtaí

Oifigigh Bhrainse Oibreachtaí na Seirbhíse Cabhlaigh atá freagrach as an long a reáchtáil go héifeachtach. Ní mór d’oifigeach a bheith sa Bhrainse seo le céim Captaein loinge a bhaint amach. Áirítear Faire Droichid mar dhualgais de chuid an Oifigigh sa Bhrainse Oibreachtaí, a leagan freagracht air maidir le slánloingseoireacht na loinge agus le sábháilteacht chomplacht na loinge chomh maith leis na harmáin agus na córáis chumarsáide ar bhíonn ar bord. Bíonn Oifigigh an Bhrainse Oibreachtaí i mbun foirne bordála in oibreachtaí bordála a bhaineann le cosaint iascaigh agus le smuigléireacht drugaí a chomhrac.

Dalta sa Bhrainse Innealtóireachta

Gheobhaidh Dalta sa Bhrainse Innealtóireachta traenáil chuig leibhéal a chuirfidh ar a c(h)umas dul i mbun oifige mar Oifigeach Innealtóireachta Muirí ar bord loinge. An tOifigeach Innealtóireachta a bhíonn freagrach as gach aon ní a choinníonn long ar uisce, ag gluaiseacht agus ináitrithe. Áirítear anseo an cabhail agus struchtúir ghinearálta na loinge, príomhinnill agus innealra cúnta na loinge, na príomhghineadóirí leictreacha, an córas dáileacháin leictreach, an t-aerchóiriúchán, aeráil, córais teasa agus seomraí fuara chomh maith leis na córais breosla agus uisce ar fad. Áirítear freisin na córais ríomhaireachta le haghaidh cumarsáide, loingseoireachta agus córais rialaithe armán.

Cáilíochtaí

Chun a fháil amach an bhfuil na Cáilíochtaí Íosta agat chun iarratas a dhéanamh mar Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh, íoslódáil an Bhileog Eolais seo faoi na gCáilíochtaí >> (As Béarla)

Tabhair faoi deara: B'fhéidir go dteastódh Oideachas breise le linn Comórtas Daltais agus liostófar iad seo sna Téarmaí agus Coinníollacha don chomórtas sin.

Teorainneacha Aoise

A bheith 18 bliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 26 mbliana d'aois ar an dáta a luaitear san fhógra don chomórtas reatha.

Ionduchtú

Reáchtáiltear an Comórtas Dalta Oifigigh go bliantúil agus is é an t-aon bhealach amháin é ag iarrthóirí ionchasacha dul isteach in Óglaigh na hÉireann le bheith ina nOifigigh Seirbhíse Cabhlaigh. Déanann iarrthóirí tástálacha síciméadracha agus oiriúnachta chomh maith le hagallamh agus scrúdú dochtúra.

Beidh ar iarrthóirí a fhaigheann cuireadh chun agallaimh a bheith ag teastáil a chomhlánú agus a shíniú Foirm Iarratais ar Sheiceáil an Gharda Síochána, de bhun Alt 8 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 a bheidh, a údarú don Gharda Síochána ráiteas go bhfuil a chur ar fáil do na Fórsaí Cosanta oiread, aon chiontuithe taifeadta i gcoinne iarrthóra, nó ráiteas de chiontuithe, de réir mar a bheidh.

Léireofar sa Phróiseas Ionduchtaithe má tá an acmhainneacht chuí ag duine le trúpaí a threorú mar Oifigeach de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh.

Traenáil

An aidhm atá le traenáil daltais carachtar agus scileanna ceannasaíochta a fhorbairt agus treallús dualgais agus freagrachta a chruthú sa dalta. Ní mór don dalta grinneas intinne agus lúfaireacht coirp a bheith aige le leas a bhaint as an traenáil sin, a dhéantar i dtimpeallacht ina bhfuil araíonacht ghéar. Faigheann Dalta Seirbhíse Cabhlaigh máistreacht ar scileanna míleata bunúsacha, ar nós aimsitheoireacht mhuscaeid, chomh maith le forbairt a dhéanamh ar na scileanna ceannasaíochta atá riachtanach d’Oifigeach Seirbhíse Cabhlaigh. Beidh an dara bliain den daltas de réir an chúrsa atá leagtha síos ag Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann do na daltaí. Rachaidh an tOifigeach nua i mbun ról ceannasaíochta ar árthach de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh nuair a fhaigheann sé a choimisiún.

Oideachas Tríú Leibhéal

Nuair a chríochnaíonn daltaí Seirbhíse Cabhlaigh an chéad bhliain traenála agus go n-éiríonn leo, téann siad ar aghaidh sa dara bliain den daltas chuig Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann le dul i mbun staidéir le haghaidh céime

Dul Chun Cinn Gairme

Bhíonn ar an Oifigeach Seirbhíse Cabhlaigh tabhairt faoina lán dúshlán ilchineálacha gach lá. Buail le roinnt Oifigigh Seirbhíse Cabhlaigh agus iad ag cur síos ar shaol an Oifigigh Seirbhíse Cabhlaigh.

Fón, carr, morgáiste... Caithfidh gach duine billí a íoc. Féach ar Scálaí Pá  na nDaltaí Airm agus na nOifigeach Óg.