Skip to main content

Ionstraumithe

Ionstraumithe Scoil Ceol Óglaigh na hÉireann

Tugann Ionstraimithe Míleata tacaíocht cheolmhar do gach gné den saol míleata ar a n-áirítear paráidí searmanais, bronnadh céimeanna, searmanais loinge, srl. Feidhmíonn siad freisin ag ócáidí rialtais agus ag coirmeacha poiblí, sa bhaile agus thar lear.

Iarratas

Ceanglaítear ar iarrthóirí dóchúla chun foirm iarratais a chomhlánú, ar líne, tríd an suíomh gréasáin. Na dátaí an chomórtais a fhógairt sna nuachtáin náisiúnta agus ar an láithreán gréasáin. Iarratais á nglacadh ach amháin ar na dátaí seo. Déanfar gach comhfhreagras leis na hiarrthóirí trí ríomhphost ar feadh tréimhse an chomórtais.

Na Daoine atá Uainn

Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg pearsanra cáilithe atá tiomanta agus aclaí a mbeadh dúil acu sna dúshláin a bhaineann le ceird sa cheol mhíleata. Ní mór do na ceoltóirí a bheith ildánach agus taithí a bheith acu ar roinnt stíleanna ceoil, agus ní mór doíbh a bheith in ann dul in oiriúint do gach saghas seanma agus d’éisteoirí éagsúla.

Cáilíochtaí Gairmiúla

Ceoltóirí sciliúla amháin a earcaíonn Óglaigh na hÉireann. Reáchtáiltear comórtais go tráthúil do na poist a mbíonn fáil orthu sna Bannaí éagsúla in Óglaigh na hÉireann. Roimhe seo, is iondúil gur ceoltóirí gairmiúla le taithí a bhí sna hiarratasóirí rathúla agus céim ag a lán acu in Oirfideadh Ceoil.

Riachtanais Aoise

Ní ceadmhach d’iarrthóirí a bheith faoi bhun 18 mbliana d’aois ná os cionn 28 mbliana ar dháta an iarratais.

Conas Dul Isteach

Reáchtáiltear comórtais d’Ionstraimithe in Óglaigh na hÉireann de réir mar is gá.

Agallamh & Triail

Tabharfar cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóir a mheasfar a bheith incháilithe. Ag na trialacha iarrfar ar na hiarratasóirí dhá (2) phíosa chodarsnacha a sheinm. Beidh triail amharcléimh ina chuid den triail. Féadfaidh na hiarratasóirí a ghlaoitear chun agallaimh aon cheann acu seo a leanas a chur ar fáil don Bhord Agallaimh.

Teastais Cheoil (Céim, Dioplóma nó Grád)

Teistiméireachtaí (ceoil nó eile)

Liostáil

Gheobhaidh na hiarrthóirí a chríochnóidh ar bharr an oird fiúntais sa chomórtas tairiscint ar áit mar Ionstraimí in Óglaigh na hÉireann. Cé go mbeidh na hiarrthóirí rathúla sannta le banna agus le láthair ar leith, iarrfar orthu, ó am go ham, seinm le haon cheann de bhannaí eile Scoil Cheoil Óglaigh na hÉireann nó le heilimintí de na bannaí sin.

Traenáil

Caithfidh gach Ionstraimí nua-iontrála dul trí chúrsa Ionduchtaithe Míleata.

Sannaíocht Aonaid

Sannfar Ionstraimithe d’Aonaid Bhannaí Óglaigh na hÉireann faoi réir na riachtanas a bheidh ag Óglaigh na hÉireann. Tá na hAonaid Bhannaí lonnaithe sna hionaid seo a leanas:

  • Dún Uí Choileáin, Corcaigh
  • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
  • Dún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath