Skip to main content

Scoil na nDaltaí

Tá Scoil na nDaltaí suite laistigh den Choláiste Míleata agus tá an Scoil na nDaltaí freagrach i leith don thraenáil agus oideachas na ndaltaí oifigigh ar son Óglaigh na hÉireann. Tá traidisiún fada bródúil ag Scoil na nDaltaí a bunaíodh i 1928 agus ón uair sin tá breis is 11,000 mac léinn rathúil le 2,700 céimí dá cuid i ndiaidh céimeanna coimisiúnta a fháil sna Buan-Óglaigh (PDF).

Misean Scoil na nDaltaí

Chun carachtair ceannairí a fhorbairt agus iad a ullmhú le haghaidh cleachtadh an údaráis ceannais; an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha a sholáthar chun éifeachtacht oibríochtúil a áirithiú; agus traenáil a dhéanamh le chéile chun smacht agus esprit de corps a chosc.

Fís Straitéiseach

Is é príomhchuspóir an Ghnáth-Chúrsa Daltaí ná ceannairí inniúla le saincháilíochtaí a fhorbairt. Go sonrach is í an aidhm:

 • Mic léinn a réiteach go mórálta, go fisiciúil agus ó thaobh na meabhrach de, dá ról mar cheannairí in Óglaigh na hÉireann
 • Luachanna Óglaigh na hÉireann i leith measa, dílseachta, neamhleithleachais, crógachta agus ionracais a chur i gcroíthe na mac léinn
 • Spéis dhomhain agus cúram i leith saighdiúirí, mairnéalaigh agus eitleoirí aonair a chuthú
 • Bunús intleachtúil a chur síos a bheidh mar bhonn le haghaidh tuilleadh oideachais agus a ghinfidh feasacht agus léirthuiscint ar ghnéithe eacnamaíocha, polaitiúla, stairiúla, sóisialta agus cultúrtha an tsochaí ina bhfuil Óglaigh na hÉireann ag feidhmiú
 • Acmhainneacht le haghaidh na smaointeoireachta criticiúla mar chinnteoir agus mar réiteoir fadhbanna a shaothrú
 • Thabhairt do daltaí an príomheolas agus na scileanna atá riachtanach do ceannasaithe buíne coisithe éadrom san Arm
 • atá riachtanach le haghaidh Ceannasaithe Buíne Coisithe Éadrom an Arm in Óglaigh na hÉireann a  mhic léinn
 • Díograis i gclú na buíne a chur chun cinn in Óglaigh na hÉireann, ina gcuid traidisiún agus ina gcuid comhlacas

Eiteas agus Fealsúnacht Oideachais na Scoile

Tá buneiteas na traenála ar an nGnáth-Chúrsa Daltaí bunaithe ar Luachanna Óglaigh na hÉireann — meas, dílseacht, neamhleithleachas, crógacht, misneach morálta agus ionracas. Ní mór don oifigeach míleata a bheith réidh chun fórsa marfach a úsáid nó a smachtú agus/nó bheith ag gníomhú i dtimpeallacht ardriosca. Éilíonn an fhreagracht fhéideartha seo ní hamháin go mbeidh an t-oifigeach inniúil go beartach agus go teicniúil ach go mbeidh sé/sí foirmithe agus treoraithe ag cód morálta agus eitice a éilíonn go ndéanfaí féinleas pearsanta a tharchéimniú.

Ceannaireacht agus Forbairt Phearsanta

Tá cuspóir an Chúrsa - ceannairí inniúla le saincháilíochtaí a fhorbairt — léirithe i gcoincheap fhorbairt an duine ina iomláine. Éilíonn an coincheap go dtabharfaí an deis chun féinmhuinín a mhéadú, chun mórtas as a bhfuil curtha i gcrích a spreagadh, chun buaine fisiceach agus intinne a fhorbairt agus chun an bonn le haghaidh fás intleachtúil a chur síos. Is bunchéim riachtanach sa phróisias traenála í na cáilíochtaí ceannaireachta agus pearsanta, atá ag teastáil agus a mbeidh mar shlat tomhais chun dul chun cinn agus forbairt aonair a thomhas agus a mheasúnú, a aithint.

Príomhghníomhaíochtaí

Maireann an Gnáth-Chúrsa Daltaí thart ar 16 mí agus tá sé roinnte i 4 Céim. Ar chríochnú an chúrsa go rathúil dóibh déantar céimithe a choimisiúnú mar Leifteanaint. Ar chríochnú an chúrsa go rathúil dóibh déantar gach mac léinn eile a choimisiúnú mar Dhara Leifteanant. Tá an Cúrsa roinnte sna Céimeanna seo a leanas:

 • Céim 1: Ionduchtú (Trí Mhí)
 • Céim 2: Forbairt (Sé Mhí)
 • Céim 3: Cumhachtú (Cúig Mhí)
 • Céim 3: Sintéis (Dhá Mhí)

Go hiondúil déanann Daltaí na Seirbhíse Cabhlaigh Céim 1 sa Choláiste Míleata agus críochnaíonn siad a gcuid staidéir sa Choláiste Cabhlaigh. Go hiondúil déanann Daltaí an Aerchóir Céimeanna 1 agus 2 sa Choláiste Míleata agus críochnaíonn siad a gcuid staidéir i gColáiste an Aerchóir.

I ndiaidh a gcoimisiúnaithe ina Leifteanaint nó Dara Leifteanaint go hiondúil cuirtear oifigigh ar phostú chuig Aonaid laistigh d’Óglaigh na hÉireann chun tosú ag obair mar Oifigeach agus roinnt taithí phraiticiúil a fháil. Go gairid ina dhiaidh sin, déanann na oifigigh nua-choimisiúnaithe cúrsa 'Post Commissioning Training '. Soláthraíonn an traenáil speisialaithe seo na hoifigigh nua-choimisiúnaithe le hoiliúint agus scileanna níos praiticiúla atá ag teastáil ó aonaid oibríochtúla agus tugann sé deis do na hoifigigh seo a bheith níos éifeachtaí, táirgiúil agus freagrach do riachtanais laethúla a n-aonad.