Skip to main content

Ceann Foirne

Leas-Aimiréal Marcus Ó Mealóid DSM

Tá os cionn 40 bliain de sheirbhís tugtha ag an Leas-Aimiréal Mark Mellett ina Oifigeach in Óglaigh na hÉireann. Is é an chéad oifigeach cabhlaigh é a ceapadh ina Cheann Foirne.  D’fhóin sé roimhe sin ina Leas-Cheann Foirne agus ina Cheann Cabhlaigh. Chuir sé tús lena ghairmréim sa bhfórsa cúltaca airm sular roghnaíodh é do dhaltas cabhlaigh sna Buan-Óglaigh.

Tá sé ina cheannródaí i réimse an athraithe le scór bliain agus baint aige leis an athrú leanúnach ar fhórsaí na hÉireann sa ré iar-nua-aoiseach agus le fórsaí na hÉireann a ullmhú don ré sin.

Tá taithí fhorleathan ag an Aimiréal Mellett, in Éirinn agus thar lear, lena n-áirítear sealanna a chaitheamh san Afganastáin agus sa Liobáin ar chómhisin oibríochta. Le linn dó fónamh leis an bhFórsa Cúnaimh Slándála Idirnáisiúnta (ISAF) sa Cheanncheathrú Rannáin i gCabúl, cheap sé creat cuimsitheach, agus chuir sé an creat sin chun cinn, idir Oifigigh Afganastánacha, Fórsaí na Comhghuaillíochta, Fórsaí NATO/ISAF agus na Náisiúin Aontaithe.  Bhí an cumas atá ann feidhmiú ina‘eadránaí iontaofa’ an-éifeachtach chun páirtithe leasmhara ilchineálacha a thabhairt le chéile i gcúinsí casta. Ina Oifigeach speisialtóireachta Tumadóireachta sa tSeirbhís Chabhlaigh agus ina Cheannasaí ar thrí long farraige éagsúla, ghlac an tAimiréal Mellett páirt i líon mór oibríochtaí frithsceimhlitheoireachta agus frithdhrugaí. Ba é an dara hOifigeach Cabhlaigh riamh é, i stair Stát na hÉireann, ar bhronn Rialtas na hÉireann “an Bonn Seirbhíse Dearscna (DSM)” air, rud a rinneadh i leith a cheannaireachta ar oibríocht chasta mhuirí díchumasaithe maidir le drugaí támhshuanacha.

Cuireann an tAimiréal Mellett éagsúlacht eagrúcháin chun cinn ar bhonn inmheánach agus ar bhonn seachtrach araon. Bhí sé chun tosaigh maidir le tabhairt isteach na Straitéise Éagsúlachta agus Uilechuimsitheachta in Óglaigh na hÉireann (arbh í an chéad straitéis dá cineál í i Seirbhís Phoiblí na hÉireann), ar straitéis í a bhí dírithe ar chúrsaí inscne, cultúir, creidimh, aoise agus gnéaschlaonta.  Tá sé go mór ar son líonraí seachtracha agus comhpháirtíochtaí le hairm eile, le comhlachtaí stáit, le hinstitiúidí taighde agus leis an réimse fiontraíochta.  Bhí sé ar dhuine de chomhbhunaitheoirí Bhraisle Acmhainní Fuinnimh agus Muirí na hÉireann, is é sin le rá, an chomhpháirtíocht nuálach idir an réimse míleata, an réimse acadúil agus réimse na fiontraíochta.

Tá céim Dochtúireachta aige san Eolaíocht Pholaitíochta, mar aon le céim Mháistreachta i gCúrsaí Rialtais agus Beartais Phoiblí, agus tá spéis ar leith ag an Aimiréal Mellett i dtaighde atá dírithe ar nithe a bhaineann le slándáil san Eoraip, le nuálaíocht, le héagsúlacht agus le ceannaireacht luach-bhunaithe. Tá sé ina bhall den Fhóram Eorpach maidir le Nuálaíocht i dTaighde Slándála (ESRIF) agus tá Cúrsa AE maidir le Ceannairí Sinsearacha Misin curtha i gcrích aige.  Bhí sé ina Ollamh Ar Cuairt in Ollscoil Hope, Learpholl, agus, faoi láthair, is Ollamh Taca le Dlí é i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Ba é an céimí gradamach ab fhearr é i dtaca le gach ceann ar leith de na cúrsaí ceannais shinsearaigh agus foirne sinsearaí ar fhreastail sé orthu i gColáiste Míleata na hÉireann, sa Naval War College i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sa Royal Naval College in Greenwich sa Ríocht Aontaithe.

Is iar-Oifigeach Tumadóireachta Cabhlaigh é agus leanann sé den aclaíocht i gcónaí agus téann ag rith gach lá.

Tá sé pósta le Liz agus tá beirt mhac agus beirt iníonacha acu.