Skip to main content

Ceann Foirne

Leas-Aimiréal Marcus Ó Mealóid DSM

Tá os cionn 39 mbliana de sheirbhís mar oifigeach ag an Aimiréal Mark Mellett in Óglaigh na hÉireann. Is é an chéad oifigeach cabhlaigh a ceapadh riamh i stair na hÉireann mar Cheann Foirne agus, roimhe seo, d’fhóin sé mar Leas-Cheann Foirne agus mar Cheann na Seirbhíse Cabhlaigh. Chuir sé tús lena ghairmréim mar chúltacaire airm sular roghnaíodh é le haghaidh daltas cabhlaigh sna Buan-Óglaigh.

Le níos mó ná scór bliain, tá sé tar éis feidhmiú mar cheannaire i réimse an athraithe agus tá sé bainteach i gcónaí le claochlú fhórsaí na hÉireann sa ré iar-nua-aoiseach agus le fórsaí na hÉireann a ullmhú don ré sin. Ina cháil mar Leas-Cheann Foirne, bhí ról ceannasach aige maidir leis an ionchur Míleata i bPáipéar Bán ar Chosaint, 2015 agus, tar éis é a cheapadh mar Cheann Foirne, níorbh fhada gur chuir sé tús le cur i bhfeidhm níos mó ná 80 mórthionscadal d’fhonn an claochlú a chur ar aghaidh, rud a rinneadh i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas. I rith na tréimhse céanna, bhí an tAimiréal Mellett i gceannas ar obair Óglaigh na hÉireann i ndáil le creataí ECAT (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh) maidir le Measúnú agus Aiseolas i leith Choincheap na nAcmhainneachtaí Oibríochta agus maidir le Caighdeánú.

Tá taithí forleathan ag an Aimiréal Mellett, in Éirinn agus thar lear, lena n-áirítear sealanna a chaitheamh san Afganastáin agus sa Liobáin ar chómhisin oibríochta. Le linn dó fónamh leis an bhFórsa Cúnaimh Slándála Idirnáisiúnta (ISAF) sa Cheanncheathrú Rannáin i gCabúl, cheap sé creat cuimsitheach, agus chuir sé an creat sin chun cinn, idir Oifigigh Afganastánacha, Fórsaí na Comhghuaillíochta, Fórsaí ECAT/ISAF agus na Náisiúin Aontaithe. Bhí a chumas maidir le feidhmiú mar ‘eadránaí iontaofa’ an-éifeachtach i dtaca le haontacht a bhaint amach i measc geallsealbhóirí ilchineálacha i gcúinsí casta. Mar Oifigeach speisialtóireachta Tumadóireachta sa tSeirbhís Chabhlaigh agus mar Cheannasaí ar thrí long farraige éagsúla, ghlac an tAimiréal Mellett páirt i líon mór oibríochtaí frithsceimhlitheoireachta agus frithdhrugaí, agus bhí sé i gceannas ar na hoibríochtaí sin, agus is minic ab éigean na hoibríochtaí sin a chur i gcrích faoi dhálaí farraige an-dúshlánach. Ba é an dara hOifigeach Cabhlaigh riamh é, i stair Stát na hÉireann, ar bhronn Rialtas na hÉireann an Bonn Seirbhíse Dearscna air, rud a rinneadh i leith a cheannaireachta ar oibríocht chasta mhuirí díchumasaithe maidir le drugaí támhshuanacha.

Cuireann an tAimiréal Mellett éagsúlacht eagrúcháin chun cinn ar bhonn inmheánach agus ar bhonn seachtrach araon. Bhí sé chun tosaigh maidir le tabhairt isteach na Straitéise Éagsúlachta agus Uilechuimsitheachta in Óglaigh na hÉireann (arbh í an chéad straitéis dá cineál í i Seirbhís Phoiblí na hÉireann), ar straitéis í a bhí dírithe ar chúrsaí inscne, cultúir, creidimh, aoise agus gnéaschlaonta. Tá sé go mór ar son líonraí seachtracha agus comhpháirtíochtaí le hairm eile, le comhlachtaí stáit, le hinstitiúidí taighde agus leis an réimse fiontraíochta. Ba chomhbhunaitheoir Bhraisle Acmhainní Fuinnimh agus Muirí na hÉireann é, is é sin le rá, an chomhpháirtíocht nuálach idir an réimse míleata, an réimse acadúil agus réimse na fiontraíochta a fuair Gradam Sármhaitheasa Seirbhíse Poiblí an Taoisigh sa bhliain 2012. Mar thoradh ar an mBraisle, cuireadh leis an gcumas forbartha laistigh den arm agus éascaíodh taighde acadúil, bunú cuideachtaí nua agus cruthú fostaíochta.

Tá céim Dochtúireachta aige san Eolaíocht Pholaitíochta, mar aon le céim Mháistreachta i gCúrsaí Rialtais agus Beartais Phoiblí, agus tá spéis ar leith ag an Aimiréal Mellett i dtaighde atá dírithe ar nithe a bhaineann le slándáil san Eoraip, le nuálaíocht, le héagsúlacht agus le ceannaireacht luach-bhunaithe. Ba bhall den Fhóram Eorpach maidir le Nuálaíocht i dTaighde Slándála (ESRIF) agus tá Cúrsa AE maidir le Ceannairí Sinsearacha Misin curtha i gcrích aige. Ba Ollamh Ar Cuairt in Ollscoil Hope, Learpholl, é agus, faoi láthair, is Ollamh Taca le Dlí é i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Ba é an céimí gradamach ab fhearr é i dtaca le gach ceann ar leith de na cúrsaí ceannais shinsearaigh agus foirne sinsearaí ar fhreastail sé orthu i gColáiste Míleata na hÉireann, sa Naval War College i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sa Royal Naval College in Greenwich sa Ríocht Aontaithe agus fuair sé gradaim i leith na dtionscadal taighde ab fhearr de chuid grúpaí a raibh sé bainteach leo.

Is iar-Oifigeach Tumadóireachta Cabhlaigh é agus leanann sé d’ardleibhéal aclaíochta a chothabháil agus is reathaí laethúil é. Tá sé pósta ar Liz le 31 bhliain agus tá beirt mhac agus beirt iníonacha aige san aoisghrúpa ó 15 go 28